Produkty ANTAR

Uchwyt prosty

Uchwyt prosty. Numer katalogowy: • U-200 uchwyt prosty A [mm]: 200 B [mm]: 95 • U-300 uchwyt prosty A [mm]: 300 B [mm]: 95 • U-400 uchwyt prosty A [mm]: 400 B [mm]: 95 • U-500 uchwyt prosty A [mm]: 500 B [mm]: 95 • U-600 uchwyt prosty A [mm]: 600 B [mm]: 95 • U-700 uchwyt prosty A [mm]: 700 B [mm]: 95 • U-800 uchwyt prosty A [mm]: 800 B [mm]: 95 • U-900 uchwyt prosty A [mm]: 900 B [mm]: 95 • U-1000 uchwyt prosty A [mm]: 1000 B [mm]: 95